KONINKLIJKE GEMEENTELIJKE HARMONIE

SINT-CECILIA GELUWE

Privacybeleid en 

Portretrecht

Privacybeleid en Portretrecht

Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw
Privacyverklaring


Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Dat brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • er passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Als Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

            Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw

            pa secretariaat Pastoor Pypestraat 18

            8940 Geluwe

            sintcecilia.geluwe@gmail.com


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Inschrijving als lid (contractuele basis)
 • Verzekering voor persoonlijke ongevallen (contractuele basis)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging (praktisch en inhoudelijk infomeren) (gerechtvaardigd belang)
 • Aanvraag subsidies (wettelijke verplichting)
 • Aanvraag eretekens (onderlinge toestemming)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en gsmnummer
 • Persoonlijke bijzonderheden: leeftijd en geboortedatum
 • Identificatiegegevens van ouder(s) van leden jonger dan 18 jaar: naam en voornaam, e-mailadres, telefoon- en gsmnummer
 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer
 • Instrumentgegevens
 • Opleiding muziekschool (+ opleidingsgraad)
 • Ontvangen eretekens
 • Overlijden, geboorte, huwelijk van (familie van) leden


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verder verzamelt, bewaart en gebruikt onze vereniging beeldmateriaal (gerichte en niet gerichte beelden zoals sfeerbeelden en globale beelden) genomen tijdens de door ons georganiseerde activiteiten, concerten en evenementen. Deze beelden kunnen worden gebruikt op onze website en facebookpagina en voor promotiedoeleinden (bv. folder, flyer, …).


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzekeren van onze leden
 • Het aanvragen van subsidies
 • Het aankopen van eretekens


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 50 jaar na stopzetting van lidmaatschap bijgehouden. Bepaalde gegevens worden opgeslagen in het archief (zoals ontvangen eretekens, duur lidmaatschap, allerhande beeldmateriaal).


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en maken gebruik van een degelijk antivirusprogramma.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle personen die namens Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Share buttons


Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op buitenlandse servers. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Gebruik van cookies


Via onze website worden mogelijks cookies geplaatst door de websitebrowsers die u gebruikt om onze website te bezoeken als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken echter geen gebruik van deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze websitebrowsers kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze websitebrowsers verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Uw rechten


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijziging privacy statement


Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Sint-Cecilia Geluwe vzw
Portretrecht


Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret.

Je kunt je verzetten (zie verder) tegen het gebruik van je foto op deze website. Stuur hiervoor een mail naar sintcecilia.geluwe@gmail.com


De nadruk op het recht op afbeelding


De Europese Conventie van de rechten van de mens heeft het in haar artikel 8 over het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Volgens de rechtspraak betekent dit ook dat het recht op afbeelding is beschermd. Men hoeft niet te bewijzen dat de reproductie van deze afbeelding nadeel heeft berokkend.


Artikel 10 van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht zegt :
“De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden”.


Volgens dit principe moet de toestemming van de persoon op de foto worden gevraagd. Voor publieke personen en privé-personen die tijdelijk in het openbare leven treden, wordt deze toestemming als impliciet beschouwd, voor zover de foto’s met betrekking tot het openbare leven van de betrokkenen worden gepubliceerd in een context van gebeurtenissen die met de actualiteit te maken hebben.


Volgens de rechtspraak impliceert de toestemming van iemand om een foto te maken niet dat hij toestemming geeft om zijn foto te reproduceren of mee te delen aan het publiek. De rechtspraak bevestigt tevens dat men er niet vanuit mag gaan dat de persoon op de foto toestemming geeft om voor alle doeleinden te beschikken over de negatieven: de uitdrukkelijke toestemming tot publicatie is vereist.


Opdat iemand het recht op afbeelding kan inroepen, moet de persoon op de foto kunnen worden geïdentificeerd. Het recht op afbeelding is niet van toepassing op personen die langs achteren of in een menigte werden gefotografeerd.


Wenst u een foto laten weghalen? Geen probleem! Contacteer ons via e-mail: sintcecilia.geluwe@gmail.com
De laatste wijziging van bovenstaande tekst gebeurde op 28 april 2020.

Voorzitter   Vanderhaeghe Bart

Ondervoorzitter   Johan Goemaere

Secretaris   Alain Donche

Penningmeester   Joost Clicque

Bestuursleden Alain Verhauwaert -  Ilse Debreyne - Dries Viskens - Jorina Lernou - Hendrik Ingelbeen


Copyright @ All Rights Reserved